Báo cáo giao dịch của Công ty TNHH VBP – Bên có liên quan với ông Lê Hải Đoàn (Chủ tịch HĐQT)

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu HIG của Công ty TNHH VBP – Bên có liên quan với ông Lê Hải Đoàn (CT HĐQT) như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 0 CP 
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.000.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.999.000 CP
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 3.999.000 CP (19,4%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/01/2021 đến 20/01/2021.