Báo cáo kết quả giao dịch của ông Hoàng Thanh Phúc – Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu HIG của ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch HĐQT như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 120.463 CP (0,58%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 100.000 CP
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 20.463 CP
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/01/2021 đến 18/02/2021.