Báo cáo kết quả giao dịch của ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu HIG của ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch HĐQT như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 4.012.500 CP (19,46%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.012.500 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 4.012.000 CP
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 500 CP (0,0024%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/01/2021 đến 20/01/2021.