Báo cáo kết quả giao dịch của VI (Vietnam Investments) Fund I L.P, – Bên có liên quan của ông David Đỗ, thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu HIG của VI (Vietnam Investments) Fund I L.P, – Bên có liên quan của ông David Đỗ, thành viên HĐQT như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.346.290 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.346.290 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.346.290 CP
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 0 CP
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/01/2021 đến 08/02/2021.