Thông báo giao dịch cổ phiếu của VI (Vietnam Investments) Fund I L.P, – Bên có liên quan của ông David Đỗ, thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo về việc đăng ký bán cổ phiếu HIG của VI (Vietnam Investments) Fund I L.P, bên có liên quan của ông David Đỗ – Thành viên Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.346.290 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.346.290 CP
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian giao dịch dự kiến: Từ ngày 20/01/2021 đến 14/02/2021.