Thông báo thay đổi mẫu dấu

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo,

Kể từ ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT chính thức sử dụng mẫu dấu mới như sau

mau-dau

Mẫu dấu mới sẽ được dùng cho tất cả giao dịch của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.